PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Předmětem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme přes naši webovou stránku na adrese seifert-logistics.com a za jakým účelem je zpracováváme. Pokud se odkazuje na další stránky, nemáme vliv ani kontrolu obsahů, na které se odkazuje, a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů.

Nejprve uvádíme rychlý krátký přehled o zpracování údajů při vyvolání naší webové stránky
A. Krátký přehled ochrany osobních údajů v SEIFERT LOGISTICS. Podrobné znění a také informace o zvláštním zpracování údajů při využívání rezervací termínu A. speciálních funkcí webové stránky (např. newslettery) naleznete pod B. Podrobné informace o ochraně osobních údajů.
A. Krátká verze – ochrana osobních údajů v SEIFERT LOGISTICS GROUP
 
 
1. Které údaje se při vyvolání webové stránky zpracovávají?
Když si vyvoláte naši webovou stránku, ukládá se na dobu návštěvy IP adresa z webového serveru. Z IP adresy nezískáme žádné informace o totožnosti Vaší osoby.


2. Využívá webová stránka cookies?
Ano. Na naší webové stránce se využívají cookies relace, výkonnostní cookies, analytické cookies a reklamní cookies. Podrobné informace o jejich fungování nebo jak můžete tyto cookies smazat, naleznete zde: Informace o cookies a opt out.


3. Používáme na naší webové stránce analytické nástroje?
Ano. Tyto nástroje na naši žádost a na základě příslušných smluv o ochraně osobních údajů vytvářejí příslušná vyhodnocení pro optimalizaci naší webové stránky a pro přizpůsobení našich služeb přáním zákazníků. Podrobné informace naleznete rovněž v oddíle Informace o cookies a opt out.


4. Probíhá reklama přizpůsobená uživateli?
Ano. Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří pomocí cookies a reklamních ID mohou poskytovat personalizovanou reklamu. Podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb, fungování reklamních nástrojů a možnostech ukončit toto reklamní sledování, resp. mu zabránit, naleznete rovněž v oddíle Informace o cookies a opt out.


5. Předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám?
Ne. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. V rámci naší webové prezentace ovšem využíváme funkce externích poskytovatelů služeb. Pro tyto případy jsme ovšem uzavřeli příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů a na základě technických a organizačních opatření jsme se přesvědčili o tom, že tito poskytovatelé využívají nezbytná opatření pro zabezpečení údajů, aby byly Vaše údaje kdykoliv chráněny před ztrátou a neoprávněným přístupem. Někteří z těchto poskytovatelů mají navíc sídlo v USA, přičemž bez výjimek podle vlastních údajů garantují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů při dodržení předpisů pro Privacy Shield.

6. Na koho se můžete obrátit s Vašimi případnými otázkami?
Při všech otázkách k tématu ochrany osobních údajů se prosím obraťte na:
datenschutz@seifert-logistics.com

B. Podrobné informace o ochraně osobních údajů

I. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů v SEIFERT LOGISTICS GROUP


1. Rozsah platnosti
1.1 Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje informace ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO) o zpracování osobních údajů v rámci využívání a vyvolání naší webové stránky.


1.2 Pokud odkazujeme na stránky třetích osob, nemáme vliv ani kontrolu obsahů, na které se odkazuje, a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si prověřili prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách z odkazů, abyste se přesvědčili, jestli a v jakém rozsahu osobní údaje shromažďují, zpracovávají, užívají nebo zpřístupňují třetím osobám.


1.3 Kvůli lepší čitelnosti nerozlišujeme tvary pro různá pohlaví. Veškerá označení osob platí stejně pro všechna pohlaví: muž/žena/jiné.2. Odpovědné osoby a pověřenec pro ochranu osobních údajů
2.1 Seifert Logistics GmbH, Daimlerstr. 22 - 26, 89079 Ulm, zastoupená jednateli Haraldem Seifertem, Axelem Freyem, Marcelem Vogelmannem a Marioem Wolterem, Tel.: +49 731 4000 0


2.2 Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat emailem: datenschutz@seifert-logistics.com

3. Zpracování osobních údajů v rámci skupiny
3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci naší skupiny, skládající se z následujících společností:

 • Seifert Logistics GmbH
 • Seifert Logistik Dienstleistung GmbH
 • Seifert Polska Sp. z o. o.
 • Ulmer Speditions-Manufaktur GmbH
 • Seifert Logistics s.r.o.
 • Seifert Automotive Logistics GmbH
 • Seifert Automotive Logistics France SAS
 • Seifert Industrial Automotive GmbH
 • Seifert Automotive Polska Sp. z o. o.
 • Fried-Seifert Logistics GmbH

Přenos vašich údajů probíhá v rámci skupiny pouze do oddělení, která je potřebují k plnění svých příslušných úkolů.
3.2 Právním základem pro tento přenos je zájem našich korporátních skupin o vnitřní výměnu dat, s cílem optimalizovat a zjednodušit tok údajů v rámci našich společností.


4. Definice a pojmy
4.1. Nejprve uvádíme výběr několika zákonných definic, které jsou případně nápomocné pro pochopení prohlášení o ochraně osobních údajů.


4.2. Kompletní text obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) naleznete pod tímto odkazem. Spolkový zákon na ochranu osobních údajů (BDSG) naleznete zde.

Der vollständige Text der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist unter folgendem Link abrufbar. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) finden Sie hier.

 1. Osobní údaje: Všechny informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „dotčená osoba"); za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo, především přiřazením identifikace jako jména, identifikačního čísla, údajů o poloze, online identifikace nebo několika zvláštních prvků identifikovat, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
 2. Zpracování: Každá operace provedená s nebo bez pomoci automatizovaných technologií nebo každý takový postup v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, záznam, organizace, třídění, ukládání, úprava nebo změna, načítání, dotazování, zveřejňování, předávání, šíření nebo jiná forma poskytování, srovnávání nebo spojování, omezení, výmaz nebo zničení.
 3. Odpovědná osoba: Označuje fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiný orgán, který samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích pro zpracování osobních údajů; pokud účel a prostředky pro toto zpracování upravuje unijní právo nebo právo členských států, může odpovědná osoba případně zadat určitá kritéria pro své jméno podle unijního práva nebo podle práva členských států.
 4. Příjemce: Označuje fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiný orgán, kterému se předkládají osobní údaje, nezávisle na tom, jestli se přitom jedná o třetí osobu nebo ne. Úřady, které v rámci určitého šetření podle unijního práva nebo podle práva členských států možná obdrží osobní údaje, se ovšem nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů uvedenými úřady probíhá v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů podle účelu zpracování.
 5. Třetí osoba: Je to fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, kromě dotčené osoby, odpovědné osoby, zpracovatele zakázky a osob, které jsou pod přímou odpovědností odpovědné osoby nebo zpracovatele zakázky oprávněni zpracovávat osobní údaje.
 6. Profilování: Označuje druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v tom, že se osobní údaje využívají pro zhodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, především pro analýzu a předpověď aspektů s ohledem na pracovní výkon, ekonomickou situaci, zdraví, osobní záliby a zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo změnu místa této fyzické osoby.


II. Zpracování osobních údajů při vyvolání naší webové stránky
 
1. Vytváření tzv. soubor log
1.1. Předmět a účel zpracování osobních údajů
 1. SEIFERT LOGISTICS shromažďuje při vyvolání webové stránky tzv. přístupové údaje a ukládá je v protokolovém souboru (tzv. soubor log). K těmto přístupovým údajům patří i IP adresa. Kromě toho se v souboru log ukládá i jméno Vámi vyvolané webové stránky, vyvolaný soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat a hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém, tzv. Referrer URL (předtím navštívená stránka) a dotazující poskytovatel. Z těchto údajů nezískáme žádné informace o totožnosti Vaší osoby.
 2. b) Údaje souborů log, včetně IP adresy, shromažďujeme, abychom mohli zaručit plynulé připojení webové stránky a umožnili pohodlné užívání naší webové stránky uživatelem. Navíc slouží soubor log pro vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a k administrativním účelům (čl. 6 odst. 1 f) DS-GVO).


1.2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů

 1. Vaše výše uvedené osobní údaje nepředáváme třetím osobám.
 2. Naši webovou stránku provozuje, resp. hostí níže uvedený poskytovatel, proto má tento poskytovatel alespoň teoretický přístup k IP adrese:


Poskytovatel

Jweiland.net – Jochen Weiland, Echterdinger Straße 57, 70794 Filderstadt

Účel zpracování osobních údajů

Při vyvolání naší webové stránky shromažďujeme tzv. přístupové údaje a ukládáme je v protokolovém souboru (tzv. soubor log). K těmto přístupovým údajům patří i IP adresa. Kromě toho se v souboru log ukládá i jméno vyvolané webové stránky, vyvolaný soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat a hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém, tzv. Referrer URL (předtím navštívená stránka) a dotazující poskytovatel.
Kromě toho se při vyvolání naší webové stránky ukládají tzv. cookies na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon nebo PC). Podrobnosti o cookies využívaných na webové stránce, specifickém účelu, který mají cookies plnit, a popis, jak můžete cookies vymazat, naleznete v našich informacích o cookies a opt out.
Údaje souborů log, včetně IP adresy, shromažďujeme, abychom mohli zaručit plynulé připojení webové stránky a umožnili pohodlné užívání naší webové stránky uživatelem. Navíc slouží soubor log pro vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a k administrativním účelům). Používání cookies slouží k tomu, abychom mohli užívání naší nabídky a naší webové stránky udělat pro návštěvníka příjemnějším tak, že pomocí cookies zjišťujeme, jestli uživatel jednotlivé stránky naší webové stránky již navštívil. Pomocí identifikace cookies dostáváme navíc informace o chování uživatelů nebo vyhledávání a při budoucích návštěvách můžeme nabídku upravit zájmům uživatele.


Podrobnosti k poskytovateli a ochraně osobních údajů
V rámci hostingu se data ukládají do souborů log. Ukládání souborů log slouží zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Vyhodnocení těchto dat pro marketingové účely neprobíhá. K výše uvedeným účelům máme oprávněný zájem o zpracování údajů.
V souborech log webového serveru se při každém přístupu k webové stránce ukládají data. Tato data jsou třeba pro zajištění provozu a analýzu útoků na webové stránky. Tato data se po 3 dnech vymažou. Ukládají se tyto údaje:
1. IP adresa
2. Datum a čas požadavku
3. Rozdíl časové zóny vůči GMT
4. Obsah webové stránky
5. Přístupový status (HTTP status)
6. Přenesené množství údajů
7. Webová stránka, ze které jste se dostali na naši webovou stránku
8. Webový prohlížeč
9. Operační systém
10. Jazyk a verze prohlížeče
https://jweiland.net/
https://jweiland.net/datenschutz.html


1.3. Doba ukládání osobních údajů

 1. Soubory log spolu s v něm obsaženou IP adresou se 3 dny po uložení automaticky vymažou. Předtím se IP adresa ovšem anonymizuje a ukládá ještě pro administrativní (technické) účely.
 2. Poskytování výše uvedených osobních údajů není zákonné, ani smluvně předepsané. Bez těchto údajů není za určitých okolností ovšem zaručena funkčnost naší webové stránky a naše služby nebo mohou být jednotlivé služby nedostupné nebo omezené.2. Cookies
2.1. Předmět a účel zpracování osobních údajů

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které nám umožňují zpříjemnit uživatelům využívání našich nabídek a naší webové stránky tak, že je možné zjistit, jestli jste již navštívili jednotlivé stránky naší webové prezentace a uložit tak informace o Vašich oblíbených aktivitách na webové stránce, resp. přizpůsobit webovou stránku Vašich individuální zájmům. Jakmile uživatel vstoupí na naši platformu, uloží se cookie na koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon nebo PC) příslušného uživatele.
 2. Z údajů cookies, včetně IP adresy, nemůžeme v případě vyvolání naší webové stránky zjistit totožnost Vaší osoby. Může tomu tak být, když se současně přihlásíte ke svému účtu. V tomto případě můžeme Vaši adresu přímo přiřadit. Pomocí identifikace cookie například zjistíme, jestli a do jaké míry jste naši webovou stránku navštívili, jestli jste se u nás registrovali a kdy jste se vrátili (čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.
 3. Tato webová stránka využívá tyto cookies, jejichž rozsah a fungování se vysvětluje níže: Cookies relace, výkonnostní cookies, analytické cookies a reklamní cookies.


2.2. Přehled cookies, doba ukládání a výmaz
Podrobnosti o cookies používaných na webové stránce, poskytovatelích těchto cookies, specifickém účelu, který mají plnit a popis, jak můžete tyto cookies vymazat a zabránit jejich ukládání, naleznete v Informacích o cookies a opt out.


3. Analýza webové stránky a uživatelů
3.1. Účel a předmět zpracování osobních údajů

 1. Na naší webové stránce se využívají tzv. sledovací nástroje a nástroje pro webovou analýzu. Popisují shromažďování přístupových údajů k naší webové stránce a vyhodnocení chování našich návštěvníků za účelem optimalizace nabídky. Pomocí těchto nástrojů je možné zjistit, jak a odkud přicházejí návštěvníci na naši stránku, jakou oblast naší webové stránky obzvlášť často navštěvují a jak často a jak dlouho si prohlíželi které podstránky a kategorie. Navíc můžeme zjistit, jaké pojmy vyhledávali, jaké webové stránky uživatelé zadávali, a vyhodnotit, kolik uživatelů naše stránky celkem navštívilo a jaké informace a nabídky je nejvíce zajímaly. Cílem je pomocí přitom získaných znalostí zkvalitnit naši nabídku a webovou prezentaci. Díky statistickému vyhodnocení uživatelských profilů je možné učinit závěry o fungování a úspěchu naší webové stránky a funkcích, například odpovědi na otázky, jak často se vyvolávají informace o určitých skupinách produktů nebo kolik návštěvníků kliklo na určitou nabídku. Pomocí nástrojů pro sledování můžeme naši nabídku zaměřit cíleněji na zákazníky, návštěvníky a zájemce.
 2. Pomocí nástrojů pro sledování je možné vyhodnotit chování návštěvníků webové stránky a analyzovat zájmy. K tomu sestavíme pseudonymní profil uživatele. Pokud se svými uživatelskými údaji přihlašujete k Vašemu účtu, můžeme s pomocí těchto informací zjistit totožnost Vaší osoby (profilování).
 3. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. V tom nevidíme žádný zásadní zásah do osobnostních práv našich zákazníků, protože takové profily se sestavují a zpracovávají s pseudonymy a analýza se vždy vztahuje na užívání rezervace termínů a příslušné komponenty. V tomto ohledu převažuje zájem o optimální zpracování informací a našich služeb. Právo podat kdykoliv odpor proti takovému profilování zůstává samozřejmě nedotčeno.


3.2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. V oblasti webové a uživatelské analýzy ovšem spolupracujeme s profesionálními poskytovateli, kteří na naši zakázku sestavují uživatelské statistiky. Základem tohoto smluvního vztahu je mj. závazek poskytovatele učinit zvláštní opatření na ochranu Vašich údajů a veškeré osobní údaje zpracovávat pouze podle našich pokynů (čl. 28 DS-GVO).
 2. Podrobnosti o poskytovateli (zpracovateli zakázky) v tomto procesu zpracování jsou:


Poskytovatel a nástroj

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (Google)
Google Analytics


Účel zpracování osobních údajů

Nástroj webové stránky a analytický nástroj

 


Podrobnosti k poskytovateli a ochraně osobních údajů
http://www.google.com/policies/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Privacy Shield


3.3. Doba ukládání osobních údajů

 1. Další podrobnosti o poskytovatelích, fungování sledování a informace o technologiích, které se při sledování využívají, době ukládání, používaných cookies a informace, jak můžete tyto údaje vymazat, resp. odporovat proti jejich zpracování, naleznete v Informace o cookies a opt out.
 2. Poskytování výše uvedených osobních údajů není zákonné, ani smluvně předepsané.

C. Využití kontaktního formuláře

1. Účel a předmět zpracování osobních údajů
1.1. Na naší webové stránce používáme kontaktní funkce, abychom mohli komunikovat s našimi zákazníky a zájemci a odpovídat na dotazy. Dotazy a informace, které v tomto smyslu dostáváme, zpracováváme výlučně pro zpracování Vašeho dotazu a navázání kontaktu.

1.2. Pro zodpovězení dotazů zásadně nepotřebujeme osobní údaje. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO.


2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytujete, nepředáváme neoprávněných třetím osobám.


3. Doba ukládání osobních údajů
Údaje budou automaticky vymazány, jakmile bude Vaše žádost kompletně zpracována a/nebo zodpovězena, nejpozději ovšem tři měsíce po zodpovězení Vaší žádosti.D. Žádosti o místo

1. Obecně k našemu formuláři žádosti o místo
1.1. Na našem portálu pro podávání žádostí o místo nám zájemci mohou online odeslat žádost o místo. Přitom shromažďované údaje zpracováváme výlučně ke zhodnocení profesní způsobilosti a navázání kontaktu. Pokud nám dáte svůj souhlas, uložíme Vaše údaje v našem seznamu zájemců o místo a budeme Vás případně kontaktovat pro obsazení jiné pozice. Právní základ pro zpracování Vaší žádosti o místo je § 26 BDSG, čl. 6 odst. 1 a) DSGVO

1.2. Přitom od Vás shromažďujeme tyto osobní údaje:

 1. oslovení
 2. jméno a příjmení
 3. adresa
 4. telefonní číslo
 5. email
 6. žádost o místo
 7. životopis


2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytujete, nepředáváme neoprávněných třetím osobám.

3. Doba ukládání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději po 6 měsících, pokud pro Vás nebudeme mít vhodné místo. Pokud Vás uložíme do našeho seznamu zájemců o místo, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat, potom Vaše osobní údaje ihned vymažeme.E. Fonty pro webové stránky

1. Obecně o našich webových fontech
Pro jednotné zobrazení druhů písma používáme tak zvané webové fonty, které poskytuje Google. Při vyvolání stránky nahraje Váš prohlížeč nezbytné webové fonty do cache Vašeho prohlížeče pro správné zobrazení textů a druhů písma. Využívání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a správného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.


2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů
Za tímto účelem se Vámi používaný prohlížeč musí spojit se servery Google. Tak se Google dozví o tom, že přes Vaši IP adresu byla vyvolána naše webová stránka.

Poskytovatel/platforma: Kontaktní údaje
Google

Kontaktdaten
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Details zum Anbieter & Datenschutz
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=ActiveF. Sociální pluginy a sociální sítě

SEIFERT LOGISTICS GROUP má webové prezentace na několika online platformách a sociálních sítích, aby byla ve spojení s potencionálními a stávajícími zákazníky, mohla komunikovat se zájemci a uživateli nebo dělat reklamu nabídkám a službám. Zahrnuje to tyto poskytovatele:

1. Osobní údaje
Údaje (např. Jména, adresy), kontaktní údaje (např. E-mail, telefonní čísla), obsah (např. textové záznamy, fotografie, videa), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, čas přístupu), Meta / komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

2. Účel zpracování osobních údajů
Dotazy a komunikace, sledování (např. profiling zájmů / chování, používání cookies), remarketing, měření rozsahu (např. statistika přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků).
Dále se údaje uživatelů zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Např. na základě chování uživatele a z toho vyplývajících zájmů je možné sestavit profily uživatelů. Profily uživatelů je zase možné využívat např. pro zobrazování reklam na platformě a mimo ni, které odpovídají pravděpodobným zájmům uživatele. Za tímto účelem se v počítačích uživatelů zpravidla ukládají cookies, které ukládají chování a zájmy uživatele. Dále je v profilech uživatelů možné ukládat údaje nezávisle na přístrojích používaných uživateli (především pokud jsou uživatelé členové příslušné platformy a jsou na ni přihlášeni).

3. Doba ukládání osobních údajů
Podrobný popis zobrazení příslušných forem zpracování a možnosti námitky (opt-out) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a informace poskytované provozovateli příslušných sítí.

4. Právní základ
Č.6 o.1 f) DSGVO a č.6 o.1 b) DSGVO

5. Je vyžadováno nebo vyžadováno ustanovení
Poskytování výše uvedených osobních údajů není zákonné, ani smluvně předepsané.


Vezměte prosím na vědomí, že v případě komunikace přes uvedená média mohou být údaje zpracovávány mimo Evropské unie, přičemž poskytovatelé certifikovaní pod Privacy-Shield musejí dodržovat standardy ochrany údajů platné v EU.

 

Poskytovatel/platforma
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland


Služba

Facebook:
Naši fanouškovskou stránku na Facebooku provozujeme v tzv. společné odpovědnosti s poskytovatelem. V rámci komunikace přes naši fanouškovskou stránku dostáváme od Facebooku statistické údaje o užívání naší fanouškovské stránky. Sem patří např. údaje o komunikaci, „lajky", komentáře nebo souhrnné informace a statistiky (např. o stáří nebo původu našich sledovatelů), které nám pomáhají zjistit informace o interakci s naší stránkou.


Informace

https://www.facebook.com/about/privacy
Joint ControlPoskytovatel/platforma
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland


Služba
Instagram:
Na Instagramu působíme z důvodu komunikace se potenciáními nebo stávajícími zákazníky, vyměňovat si nápady se zúčastněnými stranami a uživateli nebo inzerovat nabídky a služby.


Informace
https://www.instagram.com/
Instagram-Datenschutzrichtlinie
Poskytovatel/platforma
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland


Služba
YouTube:
Na YouTube působíme z důvodu komunikace se potenciáními nebo stávajícími zákazníky, vyměňovat si nápady se zúčastněnými stranami a uživateli nebo inzerovat nabídky a služby.


Informace
https://policies.google.com/privacy
Poskytovatel/platforma
XING AG Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland


Služba
Xing:
Na Xing působíme z důvodu komunikace se potenciáními nebo stávajícími zákazníky, vyměňovat si nápady se zúčastněnými stranami a uživateli nebo inzerovat nabídky a služby.


Informace
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 


Poskytovatel/platforma
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland


Služba
LinkedIn:
Na LinkedIn působíme z důvodu komunikace se potenciáními nebo stávajícími zákazníky, vyměňovat si nápady se zúčastněnými stranami a uživateli nebo inzerovat nabídky a služby.


Informace
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 
G. Online formuláře

1. Obecně k online formulářům
Přes naše online formuláře můžete přes naši webovou stránku zadávat množství požadavků a hlášení. Druh a rozsah příslušných shromažďovaných údajů závisí vždy na konkrétní záležitosti (formulář subdodavatele, přihlášení na veletrhy atd.). Osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem poskytování příslušných služeb a realizace zakázek.)


2. Příjemce a zpracovatel osobních údajů
Osobní údaje, které nám poskytujete, nepředáváme neoprávněných třetím osobám.


3. Doba ukládání osobních údajů
Údaje budou automaticky vymazány po kompletním zpracování a/nebo zodpovězení Vašeho dotazu. V oblasti formuláře subdodavatelů ukládáme Vaše údaje po dobu spolupráce. U formulářů, ze kterých se stanou faktury a potvrzení objednávky, zpracováváme, resp. mažeme údaje se zohledněním platných daňových a obchodních lhůt pro uložení, pokud nebudete výslovně souhlasit s dalším využíváním svých dat. V ostatním platí právní lhůty pro výmaz.H. Bezpečnost údajů

1. Přijímáme aktuální technická opatření pro zajištění bezpečnosti údajů, především na ochranu Vašich osobních údajů před riziky při přenosu dat a před jejich zpřístupněním třetím osobám. Tato opatření se podle aktuálního stavu techniky neustále příslušně upravují a prověřují. Pro zachování důvěrnosti a integrity údajů zadaných na naší webové stránce přenášíme tato data přes „https" a Transport Layer Security (TLS).I. Vaše práva

1. Máte právo kdykoliv po SEIFER TLOGISTICS požadovat potvrzení o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje a máte právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo kdykoliv podat odpor proti zpracování osobních údajů, resp. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo požadovat přenos údajů.


2. Všechny informace, které požadujete, dotazy, odvolání a odpory proti zpracování údajů posílejte prosím na email datenschutz@seifert-logistics.com nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Kromě toho máte právo v případě porušení ochrany údajů podat stížnost u kontrolního úřadu.
J. Upozornění na zvláštní právo odporu

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace kdykoliv podle čl. 21 DS-GVO podat odpor proti zpracování příslušných osobních údajů mj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. Ukončíme zpracovávaní Vašich osobních údajů, pokud neprokážeme nezbytné důvody pro zpracování hodné ochrany, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


Pokud chcete využít svého práva odporu, stačí email na:
datenschutz@seifert-logistics.com

 

K. Aplikace pro řidiče

1. Shromažďování osobních údajů
V oblasti zpracování vašich osobních údajů dodržujeme požadavky nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Při používání naší aplikace pro řidiče shromažďujeme následující osobní údaje:

Při stahování aplikace
Při stahování aplikace se do vámi vybraného obchodu s aplikacemi (např. Google Play nebo Apple App Store) přenášejí určité požadované informace, zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa, zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení, platební informace a identifikační číslo jednotlivého zařízení. Zpracování těchto údajů provádí výhradně příslušný obchod s aplikacemi a je mimo naši kontrolu.

Při přihlášení aplikace řidiče
Pro registraci účtu je nutné zadat následující údaje:
• Číslo mobilního telefonu
• Zobrazovaný název (volně volitelný)
Povinné údaje používáme k ověření vaší totožnosti při přihlašování a k následným žádostem o resetování hesla. Údaje, které poskytnete v rámci registrace nebo přihlášení, budeme zpracovávat a používat k ověření vašeho oprávnění ke správě uživatelského účtu, k prosazování podmínek používání aplikace a všech souvisejících práv a povinností a ke kontaktování, abychom vám mohli zasílat technické nebo právní informace, aktualizace, bezpečnostní zprávy nebo jiná sdělení týkající se například správy uživatelského účtu.
Právním základem tohoto zpracování údajů je plnění smlouvy mezi vámi jako subjektem údajů a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro používání aplikace.

Při používání aplikace řidiče
To je nezbytné, aby aplikace pro řidiče mohla načíst aktuální data (např. varování) nebo předat určitá data uložená v koncovém zařízení do systému serveru. Přístupové údaje zahrnují následující data:
• Identifikace zařízení (např. „Apple iPhone 7")
• Operační systém a verze
• Verze aplikace a sestavení
Toto zpracování údajů je odůvodněno tím, že máme oprávněný zájem na zajištění funkčnosti a bezchybného provozu aplikace a na tom, abychom mohli nabízet službu, která odpovídá trhu a zájmům, což převažuje nad vašimi právy a zájmy v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Přístup k funkcím koncového zařízení
Abyste mohli používat všechny funkce naší aplikace pro řidiče, vyžaduje naše aplikace pro řidiče přístup k následujícím funkcím vašeho koncového zařízení:

Poloha
Při používání aplikace jsou shromažďována následující technická data, mimo jiné za účelem umožnění funkce určení polohy uživatele aplikace, která je automaticky generována mobilním koncovým zařízením a předávána společnosti Seifert: Pro používání aplikace je nutné neustále shromažďovat data k poloze a pohybu příslušného koncového zařízení a dočasně je ukládat do systémů.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Odvolání je sice možné, ale pokud nám tento přístup zrušíte, nebudete pro nás již moci pracovat jako řidič, což bude mít za následek ukončení této uživatelské smlouvy.

Oznámení push
Při používání aplikace vám také budeme zasílat oznámení.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Odvolání je sice možné, ale pokud nám tento přístup zrušíte, nebudete pro nás již moci pracovat jako řidič, což bude mít za následek ukončení této uživatelské smlouvy.

3. Předávání
Vaše údaje nepředáváme třetím stranám. V oblasti naší aplikace pro řidiče však spolupracujeme s profesionálními poskytovateli služeb. Základem tohoto smluvního vztahu je mimo jiné povinnost poskytovatelů přijmout zvláštní opatření na ochranu údajů a zpracovávat všechny osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny. V současné době nezpracováváme vaše údaje v žádné zemi mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud v tomto ohledu dojde ke změnám, budeme vás o tomto předávání předem informovat.

Umístění serveru
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na serverech ve Švýcarsku. Švýcarsko má od Evropské komise „rozhodnutí o přiměřenosti" podle článku 45 GDPR. Toto rozhodnutí potvrzuje, že třetí země (tj. země, která není vázána GDPR) nebo mezinárodní organizace poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Údržba/podpora
Podporu 1. úrovně poskytujeme sami. V oblasti podpory 2. úrovně může být nutné předání našemu výrobci softwaru Brabender Solutions GmbH se sídlem ve Švýcarsku. Tohoto poskytovatele služeb jsme podle zákona o ochraně osobních údajů zavázali uzavřením smlouvy o zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR, takže splňujeme požadavky GDPR.

4. Zabezpečení dat
Zavádíme a udržujeme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů, zejména k ochraně vašich osobních údajů před riziky při přenosu dat a před získáním informací třetími stranami. Tato opatření jsou průběžně upravována a kontrolována podle aktuálního stavu techniky. Aby byla zajištěna důvěrnost a integrita údajů, které na našich webových stránkách poskytujete, jsou tyto údaje přenášeny prostřednictvím protokolu „https" a protokolu TLS (Transport Layer Security).
Stand: 14.06.2022Cookie Notice