OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO PŘEPRAVY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVEK SPOLEČNOSTI SEIFERT LOGISTICS S.R.O.

 

§ 1 Rozsah platnosti
 1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy při provádění vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní přepravy realizované třetími osobami jako dopravci (dále jen „dopravce") na základě objednávek společnosti Seifert Logistics s.r.o., se sídlem: Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČO: 03779611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp zn. C 67857 (dále jen „Seifert Logistcs").
 2. Tyto Obchodní podmínky se použijí na smluvní vztahy mezi dopravcem a Seifert Logistics v případě, že jsou připojeny k návrhu na uzavření smlouvy, anebo pokud na ně odkazuje objednávka anebo smlouva o přepravě.
 3. Použití obchodních podmínky dopravce je vyloučeno.

 

§ 2 Objednávka přepravy

 1. Jednotlivé dílčí přepravy objednává Seifert objednávkou přepravy / přepravním příkazem (dále jen „objednávka") zaslanou dopravci zpravidla e-mailem. Dopravce je povinen neprodleně (do 2 hodin od obdržení objednávky) přijetí objednávky písemně nebo e-mailem potvrdit. Smlouva o přepravě mezi dopravcem a Seifert Logistics je uzavřena přijetím objednávky. Za přijetí objednávky se považuje také převzetí zásilky dopravcem k přepravě v souladu s objednávkou. Přijetí objednávky s dodatky či odchylkami Seifert Logistics předem vylučuje. Stejně tak je vyloučeno přijetí objednávky s odkazem na obchodní podmínky dopravce
 2. Podrobnosti poskytované služby vyplývají z objednávek, přepravních dokumentů a jednotlivých pokynů k zakázce společnosti Seifert Logistics. Ujednání uvedená v objednávce mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
 3. Dopravce provede přepravu vlastními prostředky. Dopravce není oprávněn zadat přepravu jinému dopravci (subdodavateli) bez předchozího písemného souhlasu Seifert Logistics.

 

§ 3 Provádění přepravy

 1. Dopravce použije k plnění svých povinností z příslušné přepravní smlouvy nákladní vozy v dostatečném počtu s dostatečnou kapacitou. Nakládka a vykládka zásilky, její dostatečná ostraha a zabezpečení proti škodám během přepravy jsou povinností dopravce.
 2. Dopravce musí zajistit, že vozidla použitá k přepravě budou během přepravy kdykoliv k zastižení přes stávající plošnou mobilní síť.
 3. Dopravce je povinen použít k přepravě spolehlivý, kvalifikovaný personál (s příslušným osvědčením v případě nebezpečného nákladu), disponující potřebným řidičským oprávněním a dostatečnou praxí.
 4. Dopravce zajistí, že řidiči pověření provedením přepravy jsou pro expedici přepravované zásilky vhodně a řádně vybaveni. Vozidla, nádoby, přívěsy a doplňkové vybavení poskytnuté dopravcem musí být v technicky nezávadném stavu a odpovídat zákonným a úředním předpisům a případným speciálním požadavkům pro přepravovanou zásilku uvedeným v objednávce.
 5. Před zahájením přepravy je dopravce povinen prověřit dopravní bezpečnost a kompletnost vybavení vozidla určeného k provedení přepravy. Dopravce je povinen zajistit použití vybavení/zabezpečení nákladu předepsaného v objednávce nebo dohodnutého po celou dobu přepravy.
 6. Dopravce je povinen dodržovat stanovené termíny nakládky a vykládky. Při dřívějším příjezdu nebo příjezdu mimo pracovní doby příjemce je oprávněn zahájit vykládku pouze se souhlasem příjemce.
 7. Dopravce je povinen zajistit přepravovanou zásilku tak, aby nedošlo k jejímu poškození, znehodnocení, ztrátě, zničení či odcizení. Dále je povinen zajistit, že jsou vozidla vybavena vlastními předepsanými a schválenými zařízeními/prostředky pro zabezpečení nákladu a jsou splněny případné dodatečné pokyny vyplývající z objednávky. Řidič provádějící přepravu je povinen provést zabezpečení zásilky neprodleně po ukončení nakládky nebo po každé dílčí nakládce. Dopravce je povinen uhradit za Seifert Logistics všechny případné nároky třetích osob uplatněné vůči Seifert Logistics v důsledku porušení některé z výše uvedených povinností.
 8. Dopravce je povinen vrátit všechny pomůcky pro nakládku (jako např. euro paleta a euro gitterboxy), případně je u příjemce vyměnit za pomůcky stejného druhu, kvality a počtu. Pokud dopravce do 10 pracovních dnů od dokončení příslušné přepravy nevrátí nebo nevymění pomůcky pro nakládku, je Seifert Logistics oprávněn požadovat po dopravci náhradu škody za nevrácené nebo řádně nevyměněné pomůcky pro nakládku, a to ve výši jejich obvyklé ceny.

 

§ 4 Dodržování zákonných předpisů, bezpečnost v dodavatelském řetězci, přeprava potravin

 1. Dopravce je povinen zajistit, že splňuje veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy k provedení přepravy dle uzavřené smlouvy o přepravě. Řidič dopravce je povinen dodržovat v průběhu přepravy ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.
 2. Dopravce je zejména povinen zajistit, dle požadavků vyplývajících z konkrétní přepravy, že:
  1. vozidlo použité k přepravě je vybaveno kompletní a technicky nezávadnou ADR výbavou podle oddílu 8.1.5 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen „Dohoda ADR");
  2. řidič vozidla použitého k přepravě zásilky je držitelem platného ADR osvědčení podle kap. 8.2 Dohody ADR;
  3. řidič vozidla použitého k přepravě zásilky je držitelem potřebného řidičského oprávnění, resp. průkazu profesní způsobilosti, a všechny potřebné doklady má během přípravy u sebe;
  4. řidič vozidla použitého k přepravě zásilky má během přepravy u sebe požadovaná povolení a licence (povolení, licence dopravce, povolení třetí země a / nebo povolení CEMT);
  5. řidiči, kteří nejsou občany členského státu EU/EHS) a subdodavatelé ze státu EU/EHS budou pověření provedení přepravy pouze, pokud disponují platným řidičským oprávněním, resp. pokud pro ně bylo vydáno osvědčení řidiče podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropského unie a pokud disponují nezbytným pracovním povolením, s tím, že všechny potřebné doklady jsou tito řidiči povinni mít během přepravy u sebe, a to, pokud je to nutné, s úředně ověřeným překladem do českého jazyka;
  6. při odjezdu budou k dispozici nákladní listy a doklady o nakládce a během jízdy budou tyto ve vozidle;
  7. k provedení přepravy budou používána pouze taková vozidla, která disponují nezbytnou registrací.
 3. Dopravce zajistí, že on i jeho subdodavatelé budou dodržovat všechny povinnosti vyplývající z příslušných platných právních předpisů o minimální mzdě, a to i při tranzitu nebo kabotáži v příslušné zemi. Dopravce se zavazuje uhradit za Seifert Logistics veškeré případné nároky třetích osob, uplatněné vůči Seifert Logistics z důvodu porušení ze strany dopravce či jeho subdodavatelů předpisů o minimální mzdě. Třetími osobami se v tomto ustanovení rozumí zejména, nikoli však výlučně, zaměstnanci dopravce nebo subdodavatele. Povinnost dopravce podle tohoto ustanovení zahrnuje také povinnost uhradit za Seifert Logistics veškeré případné sankce, pokuty, penále nebo ostatní opatření nebo nároky, které státní orgány, úřady nebo jiné subjekty uplatní vůči Seifert Logistics z důvodu porušení ze strany dopravce nebo subdodavateli předpisů o minimální mzdě a dále také všechny náklady vzniklé v souvislosti s jakýmkoli řízením vedeným u soudu nebo jiného orgánu, včetně nákladů právního zastoupení.
 4. Při přepravě potravin nese dopravce odpovědnost za to, že řidič dodržuje hygienické předpisy a je odděleno rozdílné zboží. Dále je třeba vyloučit kontaminaci zboží, především emisemi, cizími tělesy, spalinami nebo balicími materiály a dodržovat dokumentovaný systém údržby nasazených vozidel a přepravních jednotek, který se na žádost předloží společnosti Seifert Logistics. Při možném ohrožení bezpečnosti produktu musí dopravce neprodleně kontaktovat společnost Seifert Logistics.

 

§ 5 Pokyny a informace

 1. Dopravce je povinen postupovat při přepravě zásilky v souladu s pokyny společnosti Seifert Logistics. Zejména je povinen dodržovat pokyny společnosti Seifert Logistics týkající se termínu nakládky a vykládky.
 2. Dopravce se zavazuje neprodleně informovat společnost Seifert Logistics o veškerých okolnostech, které mohou ovlivnit řádné provedení přepravy, především o případných překážkách vzniklých před a při nakládce, během přepravy nebo při vykládce, jako např. o poruchách, nehodách nebo zpožděních na trase. Při vzniku takových překážek je dopravce povinen neprodleně informovat společnost Seifert Logistics a dohodnout se na dalším postupu.
 3. Dopravce je povinen neprodleně informovat Seifert Logistics o případném poškození, ztrátě nebo zničení zásilky a vyžádat si další pokyny.
 4. Dopravce je kromě toho povinen informovat Seifert Logistics o případné reklamaci ze strany příjemce zásilky. Přitom je povinen zajistit, aby příjemce reklamované vady písemně zaznamenal do přepravních dokladů.

 

§ 6 Přepravní a průvodní doklady

 1. Přepravní a průvodní doklady, především nákladní listy, faktury, balicí listy/ložné listy a celní dokumenty a jejich obsah není dopravce oprávněn zveřejňovat ani vydávat třetím osobám, a to s výjimkou osob pověřených provedením úředních nebo jiných zákonem předepsaných kontrol.
 2. Dopravce je oprávněn vydat zásilkou příjemci pouze oproti písemnému potvrzení převzetí. Dopravce je zodpovědný za správnost a úplnost všech relevantních dokladů, resp. jejich potvrzení, a to zejména (nikoli však výlučně) nákladních listů, nákladních listů CMR a dalších přepravních dokladů jako např. dodacích listů a podkladů pro případné celní, daňové nebo jiné řízení apod.
 3. Dopravci je známo, že vyúčtování zákazníkovi společnosti Seifert Logistics je možné provést až po zaslání potvrzených přepravních dokladů (dodacích listů/nákladních listů/nákladních listů CMR/potvrzení o přepravě). Dopravce se proto zavazuje, že veškeré přepravní doklady předá společnosti Seifert Logistics nejpozději do dvou týdnů po provedení příslušné přepravy. Tato povinnost dopravce je splněna okamžikem doručení kompletních přepravních dokladů společnosti Seifert Logistics. Pro případ prodlení dopravce se splnění této povinnosti je sjednána za každé jednotlivé porušení smluvní pokuta ve výši 5 % přepravného sjednaného pro příslušnou přepravu.

 

§ 7 Přepravné

 1. Seifert Logistics se zavazuje zaplatit dopravci za řádně provedenou přepravu odměnu za přepravu (přepravné). Konkrétní výše přepravného je uvedena v objednávce. Úhrada faktury je podmíněna doručením faktury obsahující všechny náležitosti daňového dokladu, jakož i předáním všech potvrzených přepravních dokladů. Doba splatnosti faktury je, pokud není v objednávce uvedeno jinak, 60 dnů, přičemž tato doba začíná běžet ode dne následujícího po doručení faktury spolu se všemi výše specifikovanými přepravními doklady.
 2. Sjednané přepravné zahrnuje veškeré náklady dopravce, včetně poplatků nákladní přepravy a nákladů na pohonné hmoty a veškeré pravidelné služby dopravce související s přepravou, především náklady vznikající při nakládce a vykládce, výměně a vrácení pomůcek pro nakládku. V přepravném je zahrnuta také náhrada za ztrátu času dopravce při nakládce a vykládce, čekání na hranicích a při celních odbaveních do 24 hodin. Další dodatečné náklady se dopravci nahradí jen, pokud je to písemně předem ujednáno.

 

§ 8 Odpovědnost dopravce

 1. Odpovědnost dopravce se řídí Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR).
 2. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. V případě, že přepravu provede subdodavatel dopravce, odpovídá dopravce stejně, jako kdyby přepravu provedl sám.
 3. Pokud dopravce přepravuje výměnné vybavení společnosti Seifert Logistics nebo jiných subjektů (kterým Seifert Logistics disponuje), odpovídá za všechny škody na tomto vybavení resp. způsobené tímto vybavením v době, kdy je v opatrování dopravce; totéž platí, pokud je příčina škody nastala v době, kdy věci byly v opatrování dopravce.

 

§ 9 Pojištění

 1. Dopravce je povinen uzavřít a po celou dobu udržovat v platnosti pojistné smlouvy k pojištění odpovědnosti dopravce za škodu, a to minimálně v rozsahu uvedeném v odstavci 3. Dojde-li k podstatným změnám nebo zrušení kterékoli z pojistných smluv, je dopravce povinen o tom Seifert Logistics neprodleně písemně informovat.
 2. Dopravce je povinen zajistit, aby všechny nároky na náhradu škody uplatněné společností Seifert Logistics byly nahlášeny pojistiteli a vyřízeny co nejdříve.
 3. Dopravce je povinen uzavřít a udržovat pojištění minimálně v tomto rozsahu:
  1. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu na přepravovaných věcech v rozsahu nezbytném k plnému pokrytí zákonné odpovědnosti dopravce, odpovědnosti vyplývající z Úmluvy CMR, včetně odpovědnosti v rozsahu dle článku 24 Úmluvy CMR;
  2. spolupojištění cizího výměnného vybavení s částkou alespoň 25.000 EUR na každou výměnnou jednotku;
  3. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v zákonném rozsahu;
  4. pojištění odpovědnosti podnikatele, resp. právnické osoby s minimální pojistnou částkou 2,5 mil. EUR paušálně pro škody na zdraví, věcné škody a finanční škody a 100.000 EUR pro věcné škody během přípravy a provádění činnosti, a to za každou jednotlivou škodní událost. 

Výše uvedené (minimální) pojistné částky neomezují zákonnou nebo smluvní odpovědnost/povinnost odpovědnosti dopravce.

 

§ 10 Ochrana před konkurenčním jednáním

 1. Dopravce je povinen zdržet se jakéhokoli konkurenčního jednání směřujícího k narušení obchodních vztahů mezi Seifert Logistics a jeho obchodními partnery. Dopravce zejména nesmí během trvání obchodního vztahu mezí ním a Seifert Logistics, ani po dobu šesti měsíců po jeho ukončení pro obchodní partnery Seifert Logistics, kterým poskytuje/poskytoval dopravu, přímo ani nepřímo přes třetí osoby poskytovat služby, které těmto zákazníkům poskytuje/poskytoval z pověření společnosti Seifert, ani činit jakékoli jednání přímo nebo nepřímo směřující k získání zakázky od obchodního partnera Seifert Logistics.
 2. Pro případ porušení zákazu konkurenčního jednání dle bodu 1. sjednávají smluvní strany povinnost dopravce uhradit Seifert Logistics smluvní pokutu ve výši 100.000 EUR za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody společnosti Seifert zůstává nedotčeno.

 

§ 11 Zástavní právo, zadržení/započtení, převod práv a povinností

 1. Dopravce se vzdává uplatnění zástavního či zadržovacího práva ke zboží přepravovanému na základě objednávky Seifert Logistics.
 2. Vůči pohledávkám Seifert Logistics z přepravních smluv není přípustné jednostranné započtení pohledávek dopravce.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu Seifert Logistics není dopravce je oprávněn postoupit na třetí osobu práva a povinnosti ani pohledávky vyplývající ze smlouvy o přepravě uzavřené se Seifert Logistics.

 

§ 12 Zachování mlčenlivosti

 1. Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl během provádění přepravy a které nejsou veřejně přístupné. Veškeré získané informace je oprávněn využít výlučně za účelem poskytnutí přepravní služby.
 2. Dopravce odpovídá za dodržení povinnosti mlčenlivosti také jinými osobami, které se budou jakkoli podílet se na splnění jeho povinností vyplývajících z přepravní smlouvy. 

 

§ 13 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o přepravě uzavřená mezi dopravcem a Seifert Logistics se řídí právním řádem České republiky.
 2. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy o přepravě budou rozhodovány soudem místně a věcně příslušným dle sídla Seifert Logistics.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě odchylek nebo rozporů mezi jednotlivými jazykovým verzemi má přednost česká verze.